Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії за перше півріччя 2020 року


Представляємо книжки, які надійшли до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії за перше півріччя 2020 року.

Банковська Марія Григорівна : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1962-2017 рр. [Текст] / укладачі: В. В. Власов, В. М. Суховілова, Л. П. Гінгін, Г. В. Проданова, М. Г. Дада. - Одеса : ННЦ «ТВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2018. - 32 с.
Науково-популярне видання висвітлює трудовий і життєвий шлях вченого в галузі виноградарства з питань фітопатології та селекції винограду Банковської Марії Григорівни й присвячується до 80-річчя з дня народження.
Букач В. М. Науковці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Біографічний словник. - Вип. 3. - Одеса : ПНТТУ, 2020. - 92 с.
Словник містить стислі біобібліографічні дані про відомих вчених, викладачів, організаторів навчального процесу, які формували авторитет Одеського інституту народної освіти - Одеського державного педагогічного інституту - Південноукраїнського педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.
Вельможко, Василь Іванович. Фізики і лірики фізико-математичного факультету Одеською університету [Текст] / В. І. Вельможко ; Нац. спілка краєзнавців України, Одес. обл. орг. - Одеса : КП ОМД, 2019. -115 с.
1(13) травня 1865 року в Одесі на базі Рішельєвського ліцею був заснований Імператорський Новоросійський університет (нині - Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова). Університет був відкритий в складі 3-х факультетів: історико-філологічного, фізико-математичного та юридичного. До складу фізико-математичного факультету входило 12 кафедр: чистої математики, прикладної математики (механіки), астрономії і геодезії, фізики і фізичної географії з метеорологією, хімії, технічної хімії, мінералогії, геогнозії (геології) з палеонтології, ботаніки, зоології, агрономії, агрономічної хімії.
Вінцковський Т. Нариси історії футболу в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. - Одеса: «Освіта України», 2019. - 292 с.
Історія футболу в Україні до сьогоднішнього дня залишається здебільшого предметом уваги з боку аматорів-футболофілів. Лише поодинокі аспекти розвитку цього дозвілля та професійного виду діяльності потрапили у фокус фахового дослідження. В пропонованих нарисах на основі вперше введених у науковий обіг джерелах висвітлюється становлення футболу в стінах Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У книзі аналізуються передумови захоплення англійською грою в середовищі студентської молоді Одеси, формування збірної університету, її участь в змаганнях місцевого та загальноукраїнського рівнів, проведення міжфакультетських турнірів. Окремими лініями розповіді є стисла характеристика футбольних досягнень найвідоміших тренерів та гравців збірної університету та спогади випускник'в навчального закладу.
Власов В. В. Ученые-таировцы в истории института : [научно-популярное издание] / В. В. Власов, В. А. Шерер ; Над. науч. центр «Ин-т виноград, и винодел. им. В. Е. Таирова» НААН Украины. - Одесса : Астропринт, 2019. - Вып. 2. - 136 с.
Во втором выпуске приведены биографические очерки о видных ученых Института виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова, рассказано о становлении их как ученых, об основных направлениях их научной деятельности, создании и развитии отечественной школы виноградарства. При написании очерков использованы архивные материалы, рассказы самих ученых, воспоминания коллег и друзей.
Волокин Е. История парка имени Т.Г. Шевченко и пляжа «Ланжерон»: альбом / Евгений Волокин, Анатолий Дроздовский. - Одесса : Черноморье, 2019. - 192 с.
В альбоме «История парка имени Т.Г. Шевченко и пляжа «Лонжерон» можно не только прочитать о том, как развивался Александровский парк, заложенный на месте Одесской крепости, но и увидеть, как это было. Более 300 уникальных фотографий и документов показывают жизнь парка в разные годы его существования. Большинство фотографий публикуются впервые.
Глаголева Наталия Всеволодовна Взгляд или распознавание образа / рис. Н. В. Глаголевой. - Гриф Фонд, 2008.- 140 с. : ил.
Автобиографические воспоминания в форме литературнохудожественной философской повести, в сюжете которой упоминаются реально существовавшие люди, в том числе одесские ученые братья Цомакион.

Дерибасовская - Ришельевская [Текст]: одес. альм. / [Всемир. клуб одесситов] ; [ред. Ф. Кохрит, редкол. : Е. Голубовский, О. Губарь, И. Липтуга]. - Одесса : Пласке, 2000. - (Одесская библиотека; вып. 80).
Номер открывается монологами Михаила Жванецкого, посвященными нашим выдающимся современникам, оставившим яркий и неповторимый след в истории государств, в жизни многих из нас. Писатели, поэты, режиссеры, артисты, государственные деятели, недавно ушедшие из жизни, остались в нашей благодарной памяти.
Компас культуры Одессы : хронол. роспись содержания газеты «Всемирные одесские новости», № 1 - / сост Т.В. Щурова; ред.: Н.Г. Майданюк, И.С. Шелестович ; М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка, Всемир. клуб одесситов. — Херсон : Издательский дом «Гельветика», 2019. - 308 с.: ил.
В предлагаемом читателям издании «Компас культуры Одессы» раскрывается содержание первых ста номеров газеты «Всемирные одесские новости» (1990-2017), которые представляют своего рода энциклопедию Одессы и охватывают множество тех имен.
Краєзнавство: науковий журнал [Текст]: стстем.покажч. змісту / НАН України. І-т історії України. Над. спілка краєзнав.У країни та ін.; [упоряд О. Михайлова, наук. Ред. Р. Маньковська. заг. ред. О. Реєнт]. - Київ. 2019. - 400 с.
Систематичний покажчик змісту журналу «Краєзнавство» підготовлений з нагоди 90-річчя виходу 1-го випуску 1927 року та 35-річчя відновлення часопису в 1993 році.
Куяльницький лиман: реалії та перспективи рекреаційного вико-К96 ристання: монографія / Буркинський Б.В., Бабов К.Д., Нікіпелова О.М. та ін.; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України, ДУ «УкрНДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України». Одеса, 2019. 314 с.
Монографію присвячено проблемі збереження природних лікувальних ресурсів Куяльницького лиману. Частина 1 висвітлює ретроспективні дані, результати сучасних досліджень з медико-біологічної оцінки безпечності та якості природних лікувальних ресурсів; моніторинг безпечності та якості ропи та пелоїдів після запуску до лиману морської води. В частині 2 «Економіко-екологічні засади управління рекреаційним природокористуванням в басейні Куяльницького лиману» на основі наукового узагальнення економіко-екологічної ситуації, що склалася в басейні, та її впливу на стан Куяльницького лиману, визначено перспективні напрями територіального управління соціальним, економічним та екологічним розвитком. Надано авторське бачення комплексного підходу до удосконалення організаційно-економічного механізму природокористування на засадах поліфункціональності використання природних ресурсів та урахуванні асиміляційного потенціалу і екосистемності довкілля.
Огренич Наталия Григорьевна Твои имена, Одесса…[Текст] / Н.Г. Огренич.- Одесса% Астропринт, 1998% Кн.10. - 2019.-244 с.
Десятая книга одеського журналиста Наталии Огренич «Твои імена, Одесса…» продолжает рас сказ о выдающихся людях нашого города.
Одесский театр музыкальной комедии им. М. Водяного [Буклет] : 50-летию посвящ. / [фото М. Рыбака, С. Крупника, В. Стадниченко и др.]. - Одесса: РКФ «Капитал», 2019. - 18 с.
Театр прошел полувековой путь. Поставлены 207 спектаклей , многие из которых стали явлениями в жанре.
Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та П32 релігійний виміри : збірка наукових праць. Вип. 7 / відп. ред. М. І. Михайлуца. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 608 с.
Збірка наукових праць присвячена історії Півдня України та Подунав'я у різні періоди та епохи, українській культурі та духовності сусідніх етнокультур, історії православ’я та інших конфесій, міжнародним і міжрегіональним зв’язкам, мовознавству тощо. До збірки увійшли матеріали VII Міжнародної наукової конференції та круглого столу “Мова, Церква, Герої: проблеми та досвід на шляху до євроінтеграції”, що відбулися у м. Одесі 17-18 травня 2019.
Полторак В. М. Одещина: 12 пішохідних мандрівок. Методичний посібник з питань впровадження програми патріотичного виховання для навчальних закладів та громадських об'єднань, передбачених в обласній цільовій комплексній програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої 17.06.2016р. №219-VII (зі змінами) (для учнів старших класів загальноосвітніх середніх шкіл, коледжів, ліцеїв, училищ та технікумів, студентів вищих навчальних закладів). - Одеса, 2019. - 67 с.
Методичний посібник призначений для керівників патріотичних гуртків в навчальних закладах, учнів старших класів загальноосвітніх середніх шкіл, коледжів, ліцеїв, училищ та технікумів, студентів вищих навчальних закладів, членів громадських організацій та інших зацікавлених осіб.
ПолиДом [Текст] : Черномор. худож.-публицист. альм. лит. об-ние им. В. Домрина ; гл. ред. Л. Кулаковский. - Чернономорск : Гратек : Одесса : Елтон, 2017. - Вып. 4’ 2019 / редкол. : И. Ковальчук, А. Семыкин, И. Василенко [и др.]. - 2019. - 177 с.
В этом, уже четвёртом по счёту номере нашего альманаха, представлена дюжина, то есть двенадцать новых авторов, большинство из которых вам могут быть или давно известны из других источников, а с некоторыми сталкиваться не приходилось. Сто процентов материала - проза.
Саркисян, В. 2 мая: мифы и пропаганда [Текст] / В. Саркисян. - Одесса: ФОП ГуляєваВ. М., 2019. - 105 с.
В книге «2 мая: мифы о пропаганда» рассматриваются и критикуются наиболее популярные версии событий 2 мая 2014 года в Одессе, в течение последних пяти лет активно муссировавшиеся российской пропагандой. Автор предпринял попытку проанализировать каждую из них с позиций научного анализа и показать ее несостоятельность. В книге также поднимаются вопросы ангажированности, беспристрастности и компетенции силовых структур и официального следствия по делу о массовых беспорядках в Одессе 2.05.2014 года, в результате которых погибло 48 человек и более 200 получили ранения разной степени тяжести.
Сурилов А. А. Козацкие были Старой Вены : геройское прошлое Украины / А.А. Сурилов. - Одесса : Феникс, 2019. - 112 с.; ил.
Историческая повесть «Козацкие были Старой Вены» посвящена героическим подвигам украинских Козаков, спасших в 1683 году вместе с поляками Европу от вражеского нашествия.
Рогачко С. И. Незабытое прошлое (очерки) / С. І. Рогачко. - Одеса : ОДАБА, 2019. - 172 с.
У справжніх нарисах автор передав не придумані правдиві історії, що сталися на його життєвому шляху до і після закінчення в далекому 1965 році Одеського морехідного училища технічного флоту. Видання нарисів присвячується 75-лыттю цього навчального закладу, яке в даний час перейменовано ^Морський коледж технічного флоту. Коледж продовжує готувати фахівців різних романтичних спеціальностей так необхідних для нашої морської держави.
Чебаненко, Валерій Іванович Стародавні таємниці острова Зміїний. - Одеса: ТЭС, 2019. - 160 с.: іл.
Історія острова Зміїний - це нерозгадані таємниці та загадки людства. У самій назві книги «Стародавні таємниці острова Зміїний» закладена основна тема розповіді. Автор на основі аналізу праць античних авторів, давньогрецької міфології, досліджень сучасних вчених назвав головну таємницю Зміїного: якому богу був присвячений стародавній храм на острові? Саме в цьому питанні, на думку автора, прихована таємниця, що уходить в доісторичні часи. Не менш цікаво подана інформація про унікальні та аномальні явища на острові та в Чорному морі, існування яких не має наукових доказів. Автор не претендує на роз гадку давніх таємниць, мета книги - розповісти про них.
Шалімов Микола Олексійович Засновник імунології та геронтології: монографія - Одеса: Бондаренко М.О., 2020. - 82 с.
Ілля Ілліч Мечников - вчений світового масштабу, Нобелевський лауреат, зоолог, ембріолог і бактеріолог, один з основоположників імунології. Основні етапи життя вченого: 1856-1862 роки - навчання в Харківській чоловічій гімназії №2; 1862- 1 1864 роки - навчання в Харківському університеті. 1864 рік ознаменований виїздом І в за кордон: робота в Північному морі, лабораторії університету Гессена, Неаполя.
Шардаков Борис Костянтинович: біобібліографічний покажчик наукових праць за 1973-2007 рр. [Текст] /укладачі: В. В. Власов, В. М. Суховілова, Л. П. Гінгін. - Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2018. - 28 с.; портр.
Науково-популярне видання висвітлює трудовий і життєвий шлях вченого в галузі виноградарства з питань ґрунтознавства і агрохімії виноградних насаджень Шардакова Бориса Костянтиновича й присвячується 80-річчу з дня його народження.
Хілько Віталій Федорович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1972-2010 рр. [Текст] / укладачі : В. В. Власов, В. М. Суховілова, Л. П. Гінгін, Г. В. Проданова. - Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2019. - 28 с., кол. вкл.
Науково-популярне видання висвітлює трудовий і життєвий шлях вченого в галузі виноградарства з питань агротехніки виноградних насаджень та клонової селекції винограду Хілько Віталія Федоровича й присвячується 80-річчю з дня його народження.
Юго-Запад. Одессика [Текст] = Південний Захід. Одесика: ист.- краеведч. науч. альм. / Ассоц. европ. культуры "Золотая акация" ; [гл ред. В. А. Савченко ; редкол. : О. Г. Бажан, Т. Г. Гончарук, О Б. Демин [и др.]]. - Одесса : Печат. дом, 2006. Вып. 28. - 2020. - 298 с.
Щиро вітаю Вас із появою 28-го номера історико - краєзнавчого альманаху «Південний Захід. Одесика». Незважаючи на поважний для такого видання вік -14 років, альманах продовжує привертати увагу всіх, хто любить історію нашого краю, хто дорожить минув шиною, хто не шкодує часу на її дослідження та пізнавання.

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...