Слідкуйте за новими надходженнями літератури до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в рубриці "Що читати про край"

пʼятниця, 12 лютого 2021 р.

Мовне різнобарв'я Одещини: 27 лютого 1932 року утворена Одеська область

  

Одещина - полінаціональний регіон, на території якого проживає близько 133 етносів.

У регіоні представлено декілька десятків національностей, але помітно переважаючими у кількісному відношенні є п‘ять – українці, росіяни, молдовани, болгари та гагаузи.

Українці у Одеській області є домінуючим народом, тому вони мешкають у кожному з районів без винятку.

Компактне російське населення повністю відсутнє у Савранському, Любашівському, Фрунзівському та Ширяївському районах.

Більше за все молдаван у Котовському, Красноокнянському, Роздільнянському, Тарутинському та Саратському районах, тобто вздовж українсько-молдавського державного кордону.

Зона розселення болгар в Одеській області майже повністю обмежується Буджаком. За його межами невеликі групи болгар історично мешкають лише у трьох районах (Великомихайлівський, Іванівський, Комінтернівський), утворюючи витягнуту з північного заходу на південний схід смугу.

Зона розселення гагаузів у Буджаку в цілому співпадає з областю розповсюдження болгар. У містах та селищах міського типу гагаузів дуже мало. Основна маса гагаузів мешкає у Болградському та Ренійському районах, де існують моноетнічні гагаузькі поселення.

Таким чином, Одеська область є місцем, в якому тісно взаємодіють різні етнічні групи. При цьому в умовах постійних контактів відбувається взаємопроникнення культур.Українська етнологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Борисенко, М. В. Гримич, О. П. Гончаров [та ін.]; за ред. В. К. Борисенко. – Київ: Либідь, 2007. – 398, [1] с.: іл.

У посібнику аналізуються теоретичні проблеми української етнології, пов'язані з етногенезом українців, формуванням регіональної специфіки тощо. З нових позицій висвітлюється історія розвитку етнологічної науки. Традиційна культура українців - житло, одяг, харчування, звичаї, обряди, вірування - розглядаються з урахуванням сучасних соціально-економічних змін. 

Бачинська О. А., Вегерчук С. М., Самойлов Ф. О. Історія Одеси й Одещини (кінець XVIII ст. - 1914 р.) : історико-краєзнавчий нарис / О. А. Бачинська, С. М. Вегерчук, Ф. О. Самойлов. - Одеса : Астропринт, 2013. - 504 с.: іл.

Нарис присвячений подіям, що відбувалися на теренах сучасної Одеської області з кінця XVIII ст. до початку Першої світової війни. У нарисі показано хід господарського освоєння краю, формування строкатого в етнічному відношенні населення, його культурне життя; розглянуто розвиток у регіоні сільського господарства, промисловості, торгівлі, яка здійснювалася переважно через Одесу - один із найпотужніших чорноморських портів.

Етнографія Півдня України. Збірка наукових праць. - Вип. 1. - Одеса: Гермес, 1996. - 73 с.

В першому випуску друкуються матеріали польових досліджень, статті і та матеріали з етнографічних зібрань Півдня України.Моя незрівнянна Одещина / авт. текстів: В. В. Солодова, Ю. О. Слюсар, Е. Г. Плеська-Зебольд, С. М. Дутка. - Одеса: Астропринт, 2006. - 84 с.

У науково-популярному, інформаційно-художньому виданні «Моя незрівнянна Одещина» представлено матеріали з історичної географії та етнокультурного розвитку Одеського регіону. Історія заселення та економічного освоєння території сучасної Одеської області у XV - І пол. XIX ст., матеріальна культура та духовний світ багатонаціонального населення, феномен Одеси - поліетнічного міста, яке було засноване й постало на перехресті історичних шляхів народів та створених ними цивілізацій між Європою та Азією, подається через експонати музею «Степова Україна», який діяв у 1925-1931 рр., зазнав репресій з боку тоталітарної влади та був відроджений у 2006 р., - у часи відновлення незалежної Української держави, демократичних змін у суспільстві, усвідомлення, що народні традиції є основою вітчизняного цивілізаційного процесу.

Етнічність в історії та культурі: матеріали дослідження / Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. - Одеса: Гермес, 1998. - 208 с.

Дана збірка наукових праць складена на основі матеріалів ІІІ-ої Міжнародної  етнологічної конференції  студентів та молодих науковців (квітень 1998 р., Одеса). Статті та доповіді охоплюють широкий хронологічний діапазон і присвячені дослідженню етичності ті її проявів в різноманітних історичних процесах, явищах народної культури і побуту. 

Кушнір В.Г., Петрова Н.О., Поломарьов В.М. Нариси традиційної культури українців Одещини (Миколаївський район) Одеса, вид-во «СМИЛ», 2010 - 392 стор. з іл.

На сторінках видання узагальнено етнографічний матеріал, який репрезентує традиційну культуру українців Миколаївського району Одеської області. Аналізуються особливості житлобудування і облаштування побуту, висвітлюються звичаї і календарні обряди, одяг, народна кулінарія і ремесла, вірування.


Бачинська О. Українське населення придунайських земель XVIII - початок XX ст. (Заселення й економічне освоєння): монографія. - Одеса: Астропринт, 2002. - 328 с.

Монографія присвячена малодослідженій темі - заселенню й економічному освоєнню українським населенням території Придунайських земель (півдня сучасної Одеської області) у XVIII - початку XX ст. Показана роль, яку відіграло українське козацтво в колонізації нашого регіону.

Бойко Я.В. Заселение Южной Украины. Формирование этнического состава населения края: русские и украинцы (конец XVIII - начало XXI в.). Этностатистический очерк. Выпуск 1. - Черкассы: Вертикаль, издатель ЧП Кандыч С.Г., 2007. - 48 с.

В работе освещается процесс заселения и формирования этнического состава населения Южной Украины с конца XVIII в. до наших дней - русских и украинцев. Дается краткое описание истории заселения края в 1783-1917 гг. крестьянством российских губерний, Правобережной и Левобережной Украины, Беларуси, Молдовы, мигрантами стран Западной Европы. Приводятся сведения об эмиграции украинцев на окраины Российской империи, в США, Канаду, страны Южной Америки.

Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя. Одеські етнографічні читання : Збірка наукових праць: наукове видання / колавт. - Одеса: ОНУ, 2015 - 296 с.

На сторінках видання розглядаються проблеми локальних та територіальних особливостей етнокультури українсько-східнороманського порубіжжя, регіональної специфіки традиційної культури, аналізуються джерела та історіографія, особливості розвитку етнічних груп в іноет-нічному середовищі, відображення міжетнічних взаємин в порубіжних регіонах,в т.ч. українців, молдаван, болгар, гагаузів, білорусів.

Народознавство Одещини. Навч. посібник / Кушнір В.Г.; Гермес, Одеса, 1998.- 245 с.

В посібнику розглядаються питання з етнографії українців, етнічних груп населення Одещини, їх самобутня матеріальна і духовна культура. Читачі ознайомляться з традиціями і обрядами, господарством і побутом албанців, болгар, гагаузів, греків, євреїв, молдован, німців та інших. 


Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесчины. Книга для чтения / А.И. Киссе, А.А. Пригарин, В.Н. Станко. – Одесса: PostScriptUm – СМИЛ, 2014.-744 С.

Данная книга для чтения посвящена истории и этнографии народов Буджака. Этот самобытный регион Дунай-Днестровского междуречья характеризуется многонациональным составом населения: албанцы, армяне, болгары, гагаузы, греки, евреи, молдаване, немцы, ромы, русские, украинцы. Каждая из этнокультурных общностей обладает своими выразительными прошлым и традициями. Такая вариативность и стала предметом нашего коллективного внимания. Кроме очерков, посвященных общим сюжетам истории  и тенденциям в межэтническом взаимодействии, в издании помещены характеристики региональной уникальности культур.

Киссе, А. И. Возрождение болгар Украины. Очерки / Антон Иванович Киссе. Одесса: Изд-во «Optimum». - 2006. - 288 с., ил.

Книга посвящена анализу истории, культурно-бытовых традиций, феноменам самосознания, специфике языка и образования болгар Украины. Опыт и практика деятельности крупнейшей в мире болгарской диаспоры характеризуются с позиции актуальных вопросов сохранения и развития самобытной группы, перспектив ее существования в Украине.

Очерки истории и этнографии села Кирнички в Бессарабии. Одесса: Гермес, 1998. - 262 с.

Книга представляет собой оригиналное исследование истории, культуры и быта болгарского села Кирнички. Монография строится на основе обширных полевых материалов, собранных в ходе комплексной этнографической экспедиции в село. Данная работа задумана как первая книга в серии «Материалы и исследования по этнографии бессарабских болгар». Предназначена для этнологов, историков и самого широкого круга читателей, неравнодушных “к истории и культуре своего края.

Чебан И.Н. Краткая история Бессарабии и бессарабских болгар: Пустия Сихитика, Онглос, Онгыл, Буджак и с 1813 г. – Бессарабия. – Измаил: СМИЛ, 2009. – 299 с.: карты, табл.

Произведение представляет собой осмысление истории уникального региона, каковым является Бессарабия. В доступной форме отражены важнейшие сюжеты бессарабского прошлого и этнической истории бессарабских болгар.

В первой части кратко излагается история Бессарабии от возникновения первых племен, княжеств, царств, государств и до нынешнего периода. Приводятся исторические сведения края и придунайских городов.

Во второй части кратко излагается история болгарского народа, которая охватывает период: происхождение славян, образование Первого и Второго Болгарского царства, пятивековое турецкое порабощение, переселение в Бессарабию и Новороссийский край. Приведено историческое описание болгарских колоний в Бессарабии в середине XIX века. Автор знакомит читателей с историей других народностей Бессарабии.

Чебан И.Н. Гагаузы Буджака. Котловина - Измаил: «СМИЛ», 2015 г. - 216 с.

Данный очерк рассказывает об историческом прошлом и настоящем одного из самых интересных народов Буджака - гагаузов. В начальных главах автор излагает свое отношение к истории культуры и этнической истории народа. Здесь собраны научные данные об истории, религии, искусстве гагаузов со времен глубокой древности до наших дней.  В очерке отдано предпочтение одному из сел Одесской области Ренийского района – Котловине, которое расположено на правом берегу самого большого пресноводного озера на Украине – Ялпуг.

Шабашов А. В. Гагаузи: система термінів родинних зв’язків і походження народу. - Одеса: Астропринт, 2002, -744 с.: 12 арк. кольор. іл. - (сер.: Матеріали і дослідження з етнографії балканських етнічних спільностей України).

У монографії відображені найважливіші питання, які стосуються термінології та родинних зв’язків; типології, генезису та еволюції системи термінів родинних зв’язків гагаузів. Аналіз системи термінів родинних зв’язків, особливостей мови, етноніма та етнічної самосвідомості, матеріальної та духовної культури народу, історичних повідомлень покладено в основу розгляду автором проблеми походження гагаузького етносу. Велике місце в книзі приділяється генезису різних елементів культури гагаузів, багато даних при цьому вперше вводяться у науковий обіг.

Маґочій, П.-Р., Петровський-Штерн Й. Євреї та українці: тисячоліття співіснування / Павло-Роберт Маґочій, Йоханан Петровський-Штерн ; переклад з англ. Оксани Форостини ; ред. укр. вид. Валерій Падяк. – Вид. друге, доповн. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2018. – 340 с.+ XII с. : іл. + мапи.

Є багато такого, чого звичайні українці не знають про євреїв, а звичайні євреї - про українців. Мабуть, так само багато чого українці та євреї не знають про самих себе. Що ж до решти світу, то там про ці два народи, які на землях сучасної України живуть поруч понад тисячу років, знають навіть менше. Внаслідок цих чинників євреї та українці, які високо цінять спадщину своїх предків, зазвичай бачать одне одного крізь призму спотворень - стереотипів, непорозумінь та упереджень.

Ця книжка не обіцяє зняти глибоко закорінені стереотипи, проте вона може бути тим першим кроком, що відкриє правду українцям про євреїв, а євреям про українців. Її також можна пооціновувати як довгоочікуване джерело інформації для тих, кому цікаво буде більше дізнатися про неймовірну країну та два її народи.

З позицій безстороннього розповідача автори подають чимало інформацій про євреїв та українців; їх вміщено у дванадцяти тематичних розділах. Серед висвітлюваних тем - географія, історія, економічне життя, традиційна культура, релігія, мова та книгодрукування, література й театр, архітектура й мистецтво, музика, формування діаспори та українська сучасність. Завершальний розділ - це роздуми авторів про наше минуле як про сучасність і майбутнє. 

Одесса и еврейская цивилизация: Сб. материалов IV между-нар. научн. конференции: Катастрофа, сопротивление, победа (31 октября - 2 нояб. 2005 г., г.Одесса) / Еврейск. общинный центр «Мигдаль»; редкол.: М. Рашковецкий, О. Ксендзюк. - Одесса: Студия «Негоциант», 2006. - 264 с.

В книге представлены материалы IV Международной научной конференции «Катастрофа, сопротивление, победа», посвященной трем знаменательным датам: 60-летию окончания Великой Отечественной войны, 125-летию со дня рождения Владимира (Зеева) Жаботинского и 100-летию трагических событий еврейского погрома в Одессе.

Матеріали з історії чехів на Одещині / уклад. Л. Димидович, С. Єрмошкін, О. Келер; наук. ред. О. Солончук. - Одеса: Друк, 2005. Вип. 1. - 98 с.

Історія чехів в Україні є одним з напрямків розбудови справжньої історичної минувщини нашої держави, і з прикрістю мусимо визнати, що досліджена вона дуже й дуже мало. 

Нечисленні праці чеських та вітчизняних дослідників присвячені лише окремим питанням чеської історії в Україні та поки не створюють цілісного системного висвітлення майже 200-річного життя чехів в різних куточках України. Найбільш вивченою є історія чехів на Волині, а ось наша історія на Півдні є фактично terra incognita.

Ця книжка є першою спробою представити історію Чехів у сучасній Одеській області. Ми передбачаємо, що протягом наступного року завдяки архівним пошукам, бібліографічним розвідкам та збиранню нашої усної історії з’явиться друга книжка, а згодом - і наступні випуски цієї серії.

Калмакан, Николай Афанасьевич (Каламуканакис) Малобуялыкские греки. 200 лет на Одесщине. Введение в историю, именные списки по данным метрических книг Иоанно-Предтеченской церкви за 1814-1833 гг., I 1881-1917 гг. / Румелийское национально-культурн. об-во «Малый Буялык». - Одесса: Друк, 2002. - 362 с.

Книга знакомит читателей с малоизученной историей одного из самых крупных греческих поселений в Российской империи, колонией «Малый Буялык» (переименованной в советское время в с. Свердлово) на Одесщине. В качестве источников впервые использованы материалы Государственного архива Одесской области, архивов МВД и СБУ Украины, в том числе ранее недоступные для исследователей.

Греки Одеси. Іменний покажчик по метричним книгам Одеської Свято-Троїцької церкви. - Частина ІІ: 1834 - 1852. Бібл. покажчик. - (Праці Державного архіву Одеської області. - Том IV). - Одеса: Друк, 2002 - 374 с. - рос. мова.

Именной указатель «Греки Одессы», часть 2 (1834-1852 гг.) - это четвёртый том серии «Труды Государственного архива Одесской области», посвященный Национальному празднику Возрождения Греции - 25 Марта. Он является результатом продолжения работы по материалам фонда «Херсонская Духовная Консистория» -метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. В нём представлены имена свыше 12000 прихожан, преимущественно греков, а также болгар, русских, украинцев, молдаван и др., прошедших церковные обряды или бывших участниками таковых.

Среди них известные фамилии одесситов во многих поколениях бывших военнослужащих Одесского Греческого Пехотного батальона, негоциантов, священнослужителей, представителей греческого национально-освободительного движения, болгарского Возрождения. Издание предназначено историкам, филологам, генеалогам, священнослужителям, преподавателям, студентам, краеведам и всем тем, кто интересуется своими семейными корнями, историей Украины, Греции и Одессы.

Греки Одеси. Іменний покажчик по метричних книгах Одеської Свято-Троїцької церкви. - Частина V: 1802, 1891 -1906 - Одеса: Чорномор’я, 2006. - 320 с. - рос. мовою, бібл. - (Праці Державного архіва Одеської області. - Том XV).

Том ХV серии «Труды Государственного архива Одесской области» посвящается 85-й годовщине Государственного архива Одесской области.

Именной указатель «Греки Одессы», часть V за 1802, 1892-1906 гг., составлен по материалам фонда «Херсонская Духовная Консистория» метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. В нём представлены имена свыше 12000 прихожан, преимущественно греков, а также болгар, русских, украинцев, молдаван и др., прошедших церковные обряды или бывших участниками таковых. Среди них известные фамилии потомков первых греков Одессы - военнослужащих Одесского Греческого Пехотного батальона, негоциантов, священнослужителей, представителей греческого национально-освободительного движения, болгарского Возрождения. Именной указатель дополнен перечнем хранящихся в ГАОО метрических книг Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви за 1800-1920 гг., сведениями о причте церкви за 1892-1906 гг.

Музичко, Олександр Євгенович Грузини в історії Південної України: спільне море та доля [Текст] / О.Є.Музичко; [ідея, ред. Т.Нішніанідзе; наук. ред. З.Абашидзе, О.Мушкудіані]. – Одеса: ВМВ, 2016. – 279 с.: іл.

Початок поселення грузинів на півдні України сягає у період античності і зумовлений політичними, культурними та економічними зв’язками між цими землями та давньою Грузією. Про конкретні обставини, чисельність, імена грузинів в ті далекі часи знаємо дуже мало. Ймовірно, більшість грузинів перебували на півдні сучасної України лише епізодично. До 1990-х років процеси консолідації південноукраїнських грузинів відбувалися лише в Одесі. Винятковість Одеси пояснюється окрім статусу найбільш густонаселеного, економічно і політично активного міського центру Півдня, ще й існуванням тут з 1865 р. Новоросійського університету. Це сприяло не тільки притоку грузинів до Одеси, але й посилило процес їх національної консолідації, адже саме студенти, випускники та викладачі університету виступили основними генераторами заснування національних організацій, спрямованих на розвиток грузинської культури, налагодження соціальної комунікації та захист своїх прав.

Галяс О. В. Французи в Одесі = Les Franсais a Odessa / Олександр Галяс. - К. : Наш час, 2012. - 247 с.: іл.

У нарисах одеського журналіста досліджується французький вплив на становлення та розвиток знаменитого чорноморського міста — від часу його заснування і до сьогодення. Зібраний автором матеріал уперше дає змогу сповна оцінити внесок французів, насамперед герцога Рішельє та його «команди», у становлення економіки, фінансів, культури та інших сторін життя Одеси, навіть легендарного «одеського характеру».

Одесская Контора иностранных поселенцев 1805-1806, 1814-1833 г.г. Аннотированная опись фонда / Государственный архив Одесской области, Институт культуры и истории немцев Северо-Восточной Европы ; сост. В.Ю. Алексеева. - Одесса : Астропринт, 2003. - 432 с.

Документы Одесской Конторы иностранных поселенцев является важным источником для изучения колонизации на территории между Бугом и Днестром, его экономического, демографического, социального и культурного развития. Они дополняют документы Попечительного Комитета о иностранных поселенцах Южного края многочисленными ведомостями о развитии немецких и греко-болгарских колониях, расположенных в окрестностях Одессы, позволяя изучать повседневную жизнь поселений.


Одесские немцы : 1803-1920 / Э. Г. Плесская-Зебольд; Ин-т герм. и восточноевроп. исслед., Гëттинген (Германия). - Одесса : ТЭС, 1999. - 520 с. : цв. ил., портр.

В книге исследуется вклад немецкой части населения Одессы в ее развитие. На основе архивных материалов (большинство документов вводится в научный оборот впервые) и других источников автор стремится к описанию многих сфер жизнедеятельности немцев, их участия в политической, экономической, социальной и культурной жизни города на протяжении XIX века до установления советской власти в 1920 году.

Причорноморські німці. їх внесок в розвиток м. Одеси та регіону, 1803-1917: Бібліогр. покажчик = Die Schwarzmeerdeutschen: Ihr Beitrag zur Entwicklung der Stadt.und Region Odessa, 1803-1917. Bibliographie. / Міністерство освіти України. Одес. держ. ун-т ім. 1.1. Мечникова. Наук, б-ка; Укл. В.В. Самодурова; Наук. ред. та авт. вступ, ст. М. А. Шевчук; Бібліогр. ред. М. А. Подрєзова; Ред. І. В. Шепельська. - Одеса: Астропринт, 1999.192 с.: 4 л. іл.

Бібліографічний покажчик містить в собі опубліковані матеріали про переселення німців на південь України на початку XIX ст., освоєння ними земель, їх життя і діяльність на території теперішньої Одеської області за період з 1803 по 1917 р. Вперше здійснюється спроба у вітчизняному ви-данні зібрати та систематизувати відомості про публікації з історії причорноморських німців.

Шмидт, Уте. Бессарабия. Немецкие колонисты Причерноморья: очерки. - Одесса : Optimum, 2015. - 474 с.: ил.

В книге освещена история пребывания немецкого меньшинства в Бессарабии, роль немецких колонистов в развитии этого региона, а также современное положение Бессарабии, история отношений выселенных бессарабских немцев к своей исторической родине.

 

 

 

 


. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...