Следите за новыми поступлениями литературы в отдел краеведческой литературы и библиографии в рубрике "Що читати про край"

вторник, 27 декабря 2016 г.

Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури та бібліографії у грудні 2016 року


Арутюнова, Инна Васильевна   Уходящая Одесса [Текст]: [ист. очерк] / И.В.Арутюнова; В.В.Шерстобитов. – Одесса: КП ОГТ, 2015. – Кн. 2. – 2016. – 96 с.: ил.


Фонд Херсонської духовної консисторії: відомості про метричні записи 1780-1812 років [Текст] / Держ. арх. Одес. обл.; [авт.-упоряд.: А.В.Пивовор, М.В.Ковтун; наук. ред. І.І.Лиман]. – Київ: Академперіодика, 2008. – 312 с.: іл.
У виданні представлено відомості про корпус документів з метричними записами приходів 1780-1812 років, що зберігаються у фонді Херсонської духовної консисторії Державного архіву Одеської області.
Видання розраховане на істориків, філологів, краєзнавців, фахівців у галузі історичної демографії, джерелознавства та генеалогічних досліджень, всіх, хто цікавиться історією правобережних областей Південної України, Придністров'я та ряду суміжних територій Поділля, Полтавщини, колишньої Таврійської області.

Иудаика в Одессе [Текст]: сб. ст. по итогам работы прогр. по иудаике и израилеведению Одес. нац. ун-та им.И.И.Мечникова / [редкол.: И.В.Голубович, О.А.Довгополова, Э.И.Мартынюк, Е.С.Петриковская]. – Одесса: Феникс, 2015. – Вып. 3. – 2015. – 232 с.
Сборник объединяет работы философов, историков, литературоведов и краеведов, участвовавших в разработке и запуске программы по иудаике и израилеведению OНУ имени И.И. Мечникова. Для всех, кого интересует еврейская составляющая истории и культуры Одессы, а также историко-культурные связи Одессы и Израиля.


Козярчук, Валентина Гаврилівна   Михайлівка [Текст] / В.Г. Козярчук. – Одеса: Фенікс, 2015. – 144 с.
Любов громадянина до своєї Батьківщини розпочинається з любові до тієї місцевості, де він розпочав пізнавати світ, де пройшли його дитячі роки, де знаходяться могили його предків. Ця книга є першою спробою дати огляд історії села Михайлівки Саратського району Одеської області від найдавніших часів до наших днів. Тут ми дізнаємося про сарматську принцесу, про заснування села відставними козаками Дунайського козацького війська та збереження славних традицій козацької Бессарабії. Перенесемося у буремні часи Татарбунарського повстання, Другої світової війни, голодомору та більшовицьких репресій. Окремі сторінки присвячено відомим людям села, церкві, школі. В основу написання історії села покладені архівні матеріали, наукові дослідження, перекази старожилів, легенди, спогади сучасників.

Музичко, Олександр Євгенович   Грузини в історії Південної України: спільне море та доля [Текст] / О.Є.Музичко; [ідея, ред. Т.Нішніанідзе; наук. ред. З.Абашидзе, О.Мушкудіані]. – Одеса: ВМВ, 2016. – 279 с.: іл.


Одесса. 2 мая 2014-го: Как это было [Текст]: материалы и док. независимого журн. расследования «Группы 2 мая» / Экспертно-аналит. агенство «Группа 2 мая»; [сост.: В.Балинский, Т.Герасимова, С.Дибров, В.Саркисян]. – Одесса, 2016. – 176 с.: ил.
В документальную книгу вошли материалы, собранные общественной комиссией «Группа 2 мая», чьей задачей было независимое и объективное расследование одесских событий 2 мая 2014 года. Этой цели служат многочисленные фотографии, сделанные свидетелями и участниками событий, документы, ссылки на видеоматериалы с канала «Группы 2 мая» в YouTube.

Опроненко-Клопова Л.Н.   Хронология героизма [Текст]: воспоминания о погибших в АТО патриотах Одесчины. – кн. посвящ. 25-й годовщине независимости Украины / Л.Н.Опроненко-Клопова. – Одесса: ВМВ, 2016. – 56 с.: ил.


   
Урсу, Дмитрий Павлович   Университет длиною в жизнь: Путь историка [Текст] / Д.П.Урсу. – Одесса: Бондаренко М.А., 2016. – 504 с.: ил. – (Труды государственного архива Одесской области, т.XLVI).
Книга написана в популярном жанре эго-истории и рассказывает о жизненном пути и научной деятельности известного ученого, профессора всемирной истории. Он учился в трех и преподавал в четырех университетах, потому в центр повествования поставил Университет как символ вечной молодости, передовой науки и высокой культуры. Книга написана живо и увлекательно, рассчитана для широкого круга читателей

Аргатюк, Сергей Степанович   Аджидер – Овидиополь: очерки по археологии и истории города и крепости [Текст] / С.С.Аргатюк, В.В.Левчук, И.В.Сапожников; Гос. арх. Одес. обл. Обществ. орг. Союз мастеров «Берег Овидия». – Одесса-Овидиополь: ФОП М.А.Бондаренко «Апрель», 2015. – 312 с.: ил. – (Труды государственного архива Одесской области, т. XLI, Серия научных и художественных книг Х).
В многотомной серии «Труды Государственного архива Одесской области» (т. 41) публикуется монография о почти 2500-летней истории Овидиополя (Аджидера) с античных времен до середины XIX века. Авторы проанализировали малоизвестные археологические материалы и находки конца XVIII-XIX вв., а также публикации редких архивных документов. В научный оборот вводятся результаты исследований Нижнеднестровской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины 2013 года.
Книга предназначена историкам, этнографам, краеведам, ученикам, студентам и аспирантам, учителям школ и гимназий и всем, кто интересуется историей Причерноморья.

Статистичний щорічник Одеської області за 2015 рік [Текст] / Держ. служба статистики України; голов. упр. статистики в Одес. обл.; [за ред. Т.В.Копилової; відп. за вип. Л.А.Патлаченко]. – Одеса: Астропринт, 2016. – 464 с.
У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Одеської області у 2015 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники розвитку регіонів України.


Вельможко, Василь   Вони навчались в Одесі на фізико-математичному факультеті [Текст]: [до 150-річчя заснування університету в Одесі] / В.Вельможко; Фіз. ф-т ОНУ. – Одесса: КП ОМД, 2015. – 32 с.: іл.
Истфак, каким мы его пмним [Текст]: воспоминания выпускников ист. фак. Одес. гос. ун-та им.И.И.Мечникова / [ответ. ред., сост., авт., предисл. и послесл. В.В.Багацкий]. – Одесса: ВМВ, 2015. – 340 с.: ил.


Дом князя Гагарина [Текст]: сб. науч. ст. и публ. / Одес. лит. музей; [редкол.: Т.И.Липтуга, Г.Г.Семыкина, О.Л.Яворская]. – Одесса: Бондаренко М.О., 2001. – Вып. 7. – 2016. – 440 с.: ил.
Сборник содержит работы по истории литературной жизни Одессы: первые публикации рукописей украинских и русских писателей ХІХ-ХХ вв., материалы к биографиям деятелей культуры, описание раритетных экспонатов из фондов Одесского литературного музея.Леус, Элла   Смыслы и случайности [Текст]: [стихи и проза] / Э.Леус. – Одесса: Астропринт, 2010. – 180 с.: ил. 
Одеська читанка [Текст]: зб. віршів, казок, оповід. одес. письм.: для дітей дошк. та мол. шк. віку / [уклад.-ред. І.Іщук; худож. Л.Дем’янишина]. – Одеса: Друк Південь, 2016. – 106 с.: іл.
Сьогодні більше, ніж будь-коли потрібне чесне, щире і патріотичне письменницьке слово. Особливо коли йде мова про виховання підростаючого покоління в дусі християнських і загальнолюдських цінностей. Об'єднання дитячих письменників Одеси пропонує літературно-художній збірник «Одеська читанка», який міг би стати настільною книгою для викладачів молодших класів та вихователів дитячих садочків.

Коробко, Виктор Валериевич   Одессія [Текст] / В.В.Коробко. – Одесса: Фенікс, 2016. – 131 с.

Бантовская, Анжела   С чистого листа [Текст] / А.А.Бантовская. – Одесса: Печат. Дом: Друк Південь, 2014. – 255 с.
Дать крылья своєму ребенку или обрезать их - в силах матери.
Алю - главную героиню - преследуют неудачи. Несмотря на обаятельную внешность и мягкий характер, у девушки совершенно не складываются отношения с противоположным полом. Жизнь ее монотонна и безлика. Единственная радость -это любимая работа в цирке, где Алю ценят и уважают.
Трудно стать счастливой, когда тебя откровенно не любит собственная мать. Аля понимает, что надо бежать из дома, где атмосфера материнской ненависти накалена /до предела, но что-то удерживает девушку от этого решительного шага.
Что подтолкнет Алю изменить свою жизнь? И хватит ли ей сил начать все с чистого листа
?

 Бантовская, Анжела   Птица счастья [Текст] / А.А.Антовская. – Одесса: Печат. Дом: Друк Південь, 2012. – 400 с.
Три подруги. Три женские истории, тесно переплетённые между собой. Всё было в дружбе этих женщин: и радости, и печали. Для каждой из них Судьба написала свой сценарий и, к сожалению, он не всегда со счастливым концом.
А, может, стоит возвыситься над Судьбой? Зачеркнуть предначертанное ею? И убедиться, что даже невозможное возможно когда есть настоящая любовь и верные друзья.

Бантовская, Анжела   Я – Одесситка! [Текст] / А.А.Бантовская. – Одесса: Апрель, 2016. – 247 с.
«Я - Одесситка» - это воспоминания, впечатления, размышления автора. Жизнеутверждающее мировоззрение, одесский юмор, аромат ласкового моря погружают читателя в приятную непринуждённую атмосферу. Одесситы в шутку говорят, что Бог, наверно, улыбался, когда создавал Одессу. Улыбнитесь и Вы!
Повесть «Восьмая заповедь» знакомит читателя с провинциальной молодой женщиной, сбежавшей в город в поисках богатой жизни. Всё бы ничего, только вот главная героиня нечиста на руку. Воровство - её сущность. Жизнь в назидание преподаёт ей уроки один за другим. Но есть ли смысл в наказании, если человек не чувствует укоров совести?

Дерибасовская-Ришельевская [Текст]: одес. альм.: [сб.]/ [редкол.: Е.Голубовский, О.Губарь, И.Липтуга; ред. Ф.Кохрихт]. – Одесса: Пласке, 2000. – Кн. 67. – 2016. – 381 с.: ил. – (Одесская библиотека).
 Левченко, Валерій Валерійович    Олександро-Невська церква Новоросійського університету [Текст]: історія, персоналії, док.: до 150-річчя від дня засн. Одес. нац. ун-ту ім.І.І.Мечникова / В.В.Левченко, Г.С.Левченко; Держ. архів. Одес. обл.; Громад. рада при Держ. архіві Одес. обл. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 360 с. – (Праці Державного архіву Одеської області, т. XLIII).
В книзі досліджено процес створення і діяльності церкви святого Олександра Невського Новоросійського університету та роль її метричних книг як історичного джерела.Левченко, Валерий Валерьевич    Александро-Невская церковь Новороссийского университета: история, персоналии, документы [Текст]: к 150-летию со дня основания Одес. нац. ун-та им.И.И.Мечникова / Гос. арх. Одес. обл. Обществ. совет при Гос. арх. Одес. обл.; В.В.Левченко, Г.С.Левченко. – Одесса: Бондаренко М.О., 2016. – 395 с. – (Труды государственного архив Одесской области; т. XLIII).
 В книге исследован исторический процесс создания и деятельности церкви во имя святого Александра Невского Императорского Новороссийского университета и роль ее метрических книг как исторического источника. 


Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога – професора Миколи Яковича Грота [Текст] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім.І.І.Мечникова, Наук. б-ка; [В.І.Подшивалкіна, І.В.Голубович, М.О.Подрезова [та ін.], упоряд.: В.В.Самодурова, О.С.Мурашко, наук. ред. В.М.Хмарський, відп. ред.: М.О.Подрезова. – Одеса: ОНУ 2016. – 456 с. – (Серія: Розвиток науки в Одеському національному університеті ім.І.І.Мечникова; вип.: Психологія. Філософія).
Монографія присвячена видатному філософу та психологу професору Миколі Яковичу Ґроту, який доклав великих зусиль дія формування вітчизняного філософсько-психологічного дискурсу та філософсько-психологічної діяльності.
Наукова робота об'єднала сучасних істориків, бібліографів, філософів та психологів університету на шляху висвітлення особливостей одеського періоду в багатогранній діяльності М. Я. Грота. Складовою частиною видання є біобібліографічний покажчик наукової спадщини вченого, укладений на основі фондів наукових бібліотек Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Харківського національною університету імені В. II. Каразіна та бібліотеки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. У монографії вперше представлені конспекти лекцій з філософії М. Я. Грота, а також маловідомі статті, які були надруковані в одеських газетах тих часів.
Видання призначено як для психологів, філософів, істориків, науковців, так і для всього наукового та освітянського.


 Голубовский, Евгений Михайлович   Глядя с Большой Арнаутской / Е.Голубовский. - Одесса: Бондаренко М.А., 2016. - 344 с.: ил., потр.Комментариев нет:

Отправить комментарий

. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...